Terms & Conditions

TIPINĖS REKLAMINIO PLOTO NUOMOS SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

Šios tipinės reklaminio ploto nuomos sąlygos (toliau – “Sąlygos”) nustato išorinės vaizdinės reklamos

ploto (tripusių reklaminių stovų ir persirengimo kabinų) nuomos sąlygas.

Sąlygos yra taikomos Nuomotojui UAB “Clear Channel Lietuva”, įmonės kodas 111789288, adresas Trakų

g. 7-14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir Nuomininkui (subjektui, sudariusiam Sutartį su Nuomotoju arba

išreiškusiam pageidavimą sudaryti tokią Sutartį ir pateikusiam Užsakymą). Nuomotojas ir Nuomininkas

toliau kiekvienas atskirai vadinamas “Šalimi”, o kartu – “Šalimis”.

Sąlygos nustato išorinės vaizdinės reklamos (tripusių reklaminių stovų) nuomos tvarką, Užsakymų

pateikimo ir patvirtinimo tvarką, Šalių teises ir pareigas.

2. Užsakymo pateikimas, Užsakymo patvirtinimas bei Sutarties sudarymas

2.1. Nuomininkas raštu pateikia Nuomotojui Užsakymą (toliau – “Užsakymas”), kuriame būtinai turi būti

nurodomas pageidaujamo nuomotis reklaminio ploto (stovų) kiekis ir vieta bei nuomos laikotarpis

(reklaminės kampanijos pradžia ir pabaiga) bei kita reikalinga informacija, taip pat nuomos kaina, kuri gali

būti suderinta tarp Nuomotojo ir Nuomininko iš anksto. Nuomotojas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia

Nuomininkui Užsakymo patvirtinimą, kuriame patvirtina visas Nuomininko pateiktas Užsakymo detales

(toliau – “Užsakymo patvirtinimas”), arba praneša, kad Užsakymas nėra tvirtinamas. Užsakymo

patvirtinime Nuomotojas nurodo reklaminės medžiagos kiekius, techninius reikalavimus ir terminą, iki

kurio turi būti suderinta reklaminės medžiagos forma ir turinys. Tuo atveju, jeigu Nuomotojas per nustatytą

laikotarpį Užsakymo nepatvirtina, laikoma, kad Užsakymas nėra patvirtintas.

2.2. Nuomotojui patvirtinus Užsakymą, Nuomotojas ir Nuomininkas per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo

Sutartį, kuria išreiškiama galutinė Užsakymu bei Užsakymo patvirtinimu suderinta Šalių valia. Sutarties

sudėtinėmis ir neatskiriamomis dalimis yra šios Sąlygos, Užsakymas ir Užsakymo patvirtinimas. Jeigu per

minėtą 5 (penkių) dienų terminą Sutartis nepasirašoma, Užsakymas ir Užsakymo patvirtinimas netenka

galios, jei Šalys nesusitaria kitaip.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Sutarties ir Sąlygų nustatytomis sąlygomis Nuomotojas įsipareigoja suteikti Nuomininkui reklaminį plotą

reklaminės kampanijos (nuomos) laikotarpiui, t.y. patalpinti ant atitinkamų reklaminių plotų Nuomininko

reklaminę medžiagą, o Nuomininkas privalo nustatytomis sąlygomis apmokėti už reklaminio ploto nuomą.

3.2. Nuomininkas, jei jis pats spausdina kampanijai reikalingus reklaminius plakatus, įsipareigoja ne vėliau kaip

6 (šešios) darbo dienos iki reklaminės kampanijos (nuomos laikotarpio) pradžios pateikti Nuomotojui

reklaminę medžiagą – reklaminius plakatus (toliau – “Reklaminė medžiaga”), atitinkančią Nuomotojo

nurodytas specifikacijas ir techninius reikalavimus. Nuomotojas gali nustatyti ir kitus Reklaminės

medžiagos pateikimo terminus, nurodydamas tai Užsakymo patvirtinime ar kitu būdu. Reklaminę medžiagą

Nuomininkas pristato į Nuomotojo nurodytą vietą. Visos tokio pristatymo bei su juo susijusios išlaidos

tenka Nuomininkui.

3.3. Nuomininkas yra išimtinai atsakingas už pateikiamos Reklaminės medžiagos išraiškos formą ir turinį bei už

bet kokią iš to ar dėl to kylančią ir/ar su tuo susijusią atsakomybę ar kitokias teisines pasekmes ir išlaidas.

3.4. Nuomininkas privalo tinkamai reaguoti į atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų pareikštas pastabas

dėl Reklaminės medžiagos ar siūlomus Reklaminės medžiagos pakeitimus bei privalo tinkamai pakeisti

Reklaminę medžiagą pagal valstybės ar savivaldybių institucijų reikalavimus. Tuo atveju, jeigu

Nuomininkas nesilaiko valstybės ar savivaldybių institucijų nurodymų, jis prisiima bet kokią iš to ar dėl to

kylančią ar su tuo susijusią atsakomybę ar kitokias teisines pasekmes ir išlaidas.

3.5. Nuomotojas įsipareigoja Sutartyje ir Sąlygose nustatytais terminais ir tvarka patalpinti Nuomininko pateiktą

Reklaminę medžiagą ant Nuomotojo reklaminių įrenginių, kurių reklaminį plotą nuomojasi Nuomininkas.

Nuomotojas atleidžiamas nuo atsakomybės už šios pareigos nevykdymą, jeigu tokio nevykdymo priežastis

buvo nenugalimos jėgos aplinkybės arba jeigu šios pareigos Nuomotojas neįvykdė dėl Nuomininko kaltės.

3.6. Nuomotojas turi teisę atsisakyti patalpinti ant Nuomotojo reklaminių įrenginių Nuomininko pateiktą

Reklaminę medžiagą ir/ar neatsako už vėlavimą įvykdyti kitus prisiimtus įsipareigojimus, jeigu

Nuomininkas nustatyta tvarka ir terminais nepateikė Nuomotojui Reklaminės medžiagos arba Reklaminė

medžiaga neatitinka Nuomotojo nurodytų specifikacijų ir dėl to ji negali būti iškabinta nustatytais terminais,

Puslapis 2 iš 3

arba būtina pašalinti pateiktos Reklaminės medžiagos trūkumus, arba Reklaminės medžiagos išraiškos

forma ar turinys prieštarauja įstatymų reikalavimams, ar kitais atvejais, jei Reklaminė medžiaga dėl

Nuomininko kaltės negali būti iškabinta nustatytais terminais.

3.7. Nuomotojas, išskyrus Reklaminės medžiagos techninės ir estetinės būklės priežiūrą, reklaminės kampanijos

(nuomos) laikotarpiu neatsako už Reklaminės medžiagos būklę.

3.8. Gavęs informaciją apie Reklaminės medžiagos sugadinimą, Nuomotojas per 2 (dvi) darbo dienas praneša

apie tai Nuomininkui, nurodydamas Reklaminės medžiagos sugadinimo apimtį ir pobūdį. Nuomotojas

iškabiną naują reklaminę medžiagą per 2 (dvi) darbo dienas nuo jos pristatymo Nuomotojui dienos. Jeigu

Nuomotojas neiškabina naujos Reklaminės medžiagos per 2 (dvi) darbo dienas nuo jos pateikimo, Nuomos

mokestis už laikotarpį nuo termino šiai pareigai įvykdyti pasibaigimo iki jos tinkamo įvykdymo dienos už

atitinkamo reklaminio ploto nuomą neskaičiuojamas.

4. Nuomos mokestis

4.1. Nuomininkas už reklaminio ploto ant Nuomotojo reklaminių stovų nuomą moka Nuomotojui nuomos

mokestį (toliau – “Nuomos mokestis”). Nuomos mokesčio dydis nustatomas Nuomotojo ir Nuomininko

pasirašomoje Sutartyje, atsižvelgiant į reklaminių stovų vietą, kiekį, bendrą reklaminio ploto apimtį, tarifus

už reklaminio ploto vienetą, reklaminės kampanijos apimtis ir kitas aplinkybes.

4.2. Nuomos mokestį sudaro mokestis už naudojimąsi reklaminiu plotu ir už Reklaminės medžiagos iškabinimą

ant Nuomotojo reklaminių stovų, mokesčiai už Nuomotojo reklaminės kampanijos metu teikiamas

reklaminio ploto bei Reklaminės medžiagos techninės bei estetinės būklės priežiūros paslaugas. Tačiau

visos Reklaminės medžiagos (skelbimų, ženklų, plakatų, pan.) pagaminimo ir pateikimo Nuomotojui (kaip

nurodyta 3.2 punkte) bei su tuo susijusios išlaidos tenka Nuomininkui, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

4.3. Reklaminės kampanijos (nuomos laikotarpio) metu pasikeitus bet kokiems mokesčiams, rinkliavoms ar

kitokioms Nuomotojo mokėtinoms su reklaminiu plotu bei Reklaminės medžiagos iškabinimu susijusioms

išlaidoms, Nuomotojas turi teisę atitinkamai pakeisti Nuomos mokestį.

4.4. Nuomininkas, laiku nesumokėjęs Nuomos mokesčio, už kiekvieną pradelstą mokėti dieną moka 0,02 %

(nulis sveikų dvi šimtosios procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos Nuomos mokesčio sumos.

4.5. Nuomotojas moka nuomos mokestį pagal Nuomotojo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą. Nuomos mokestis

mokamas į Nuomotojo Sutartyje nurodytą sąskaitą ar kitą Nuomotojo iš anksto Nuomininkui nurodytą

banko sąskaitą. Nuomos mokestis laikomas sumokėtu, kai pervestos sumos yra įskaitomos į Nuomotojo

sąskaitą.

4.6. Atsiskaitymai vykdomi Lietuvos Respublikos teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo valiuta.

5. Šalių susitarimo dėl reklaminio ploto nuomos galiojimas, pakeitimai ir nutraukimas

5.1. Nuomotojui ir Nuomininkui Užsakymu bei Užsakymo patvirtinimu susitarus dėl konkrečių reklaminio

ploto nuomos sąlygų, Šalys pasirašo Sutartį, kurios sudėtinėmis ir neatskiriamomis dalimis yra šios

Sąlygos, Užsakymas, Užsakymo patvirtinimas.

5.2. Sutartyje Šalys susitaria dėl Nuomos mokesčio, reklaminės kampanijos trukmės (nuomos laikotarpio) ir

kitų sąlygų, kurios neaptartos šiose Sąlygose, Užsakyme bei Užsakymo patvirtinime, ar dėl bet kokių kitų

sąlygų.

5.3. Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį anksčiau jos galiojimo termino pasibaigimo raštu įspėjusi kitą Šalį

apie tokį Sutarties nutraukimą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis iš esmės nevykdo

Sutarties ar šių Sąlygų ar jas iš esmės pažeidžia. Jeigu Nuomininkas nemoka Nuomos mokesčio,

Nuomotojas turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį. Sutarties nutraukimas neatleidžia Nuomininko nuo

finansinių įsipareigojimų Nuomotojui visiško įvykdymo. Bet koks pranešimas apie Sutarties nutraukimą

turi būti pateikiamas raštu.

5.4. Nuomininkui nutraukus Sutartį, išskyrus Sutarties nutraukimą 5.3 punkte nurodytais atvejais, likus daugiau

kaip 4 savaitėms iki užsakytos reklaminės kampanijos (nuomos laikotarpio) pradžios, Nuomininkas sumoka

Nuomotojui 50% (penkiasdešimt procentų) Sutarties kainos (Nuomos mokesčio). Jeigu Nuomininkas

nutraukia Sutartį likus 4 savaitėms (ir mažiau) iki reklaminės kampanijos pradžios ar reklaminės

kampanijos (nuomos laikotarpio) metu, jis sumoka Nuomotojui 100% (vieną šimtą procentų) Sutarties

kainos (Nuomos mokesčio), išskyrus, jeigu Nuomininkas nutraukia Sutartį 5.3 punkte numatytais atvejais.

Tuo atveju, kai Sutartį pagal 5.3 straipsnį nutraukia Nuomotojas likus 4 ir mažiau savaičių iki reklaminės

kampanijos (nuomos laikotarpio) pradžios ar reklaminės kampanijos (nuomos laikotarpio) metu,

Puslapis 3 iš 3

Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui 100% (vieną šimtą procentų) Sutarties kainos (Nuomos

mokesčio). Bet koks pranešimas apie Sutarties nutraukimą turi būti pateikiamas raštu.

5.5. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. Tokiame susitarime nutraukti Sutartį Šalys

aptaria visas Sutarties nutraukimo sąlygas.

6. Kitos sąlygos

6.1. Nuomininkas suteikia teisę ir besąlygiškai sutinka, kad Nuomotojas ar bet kurios kitos Clear Channel grupei

priklausančios įmonės naudotų Nuomininko reklaminės kampanijos atvaizdą (fotografijas, filmuotą

medžiagą ir pan.) savireklamos tikslais. Už tokį reklaminės kampanijos atvaizdo naudojimą Nuomininkas

nereikalaus jokio papildomo užmokesčio.

6.2. Reklamos paslaugų pirkimai gali lemti nuolaidą, kurios sąskaitoje faktūroje nesimato, bet gali būti

išmokėtos žiniasklaidos planavimo agentūrai ar kitiems reklamos rinkos tarpininkams.

7. Taikytina teisė. Ginčų sprendimas

7.1. Šioms Sąlygoms ir Sutarčiai bei iš jų kylančioms prievolėms taikytina teisė yra Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylančios iš Sutarties ar Sąlygų, būtų sprendžiamos

derybų būdu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindais. Jei nesutarimo nepavyksta išspręsti

derybų būdu, visi iš šių Sąlygų bei Sutarties kylantys bei su jomis susiję ginčai bus sprendžiami Lietuvos

Respublikos teismuose, nustatant ginčo sutartinį teismingumą pagal Nuomotojo buveinės vietą.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Visi Sutarties Šalių su Sutartimi ar Sąlygomis susiję pranešimai pateikiami Šalių raštu viena kitai Sutartyje

nurodytais adresais.

8.2. Pasikeitus adresams, telefonų ar faksų numeriams ar kitiems duomenims apie Šalį, pastaroji privalo

nedelsiant pranešti apie tai kitai Šaliai. Šalis, nevykdžiusi ar netinkamai vykdžiusi šią pareigą, negali

pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, kuriuos ji atliko pagal paskutinius jai žinomus

duomenis, neatitinka Sutarties ar Sąlygų arba jog ji negavo atitinkamų pranešimų.